logosgdO działalności i planach Stowarzyszenia Środkowopomorska Grupa Działania rozmawiamy z Barbarą Bawiec- Kusz, prezesem zarządu.

- Jak zrodził się pomysł powołania ŚGD i czym ona się zajmuje?

- Stowarzyszenie Środkowopomorska Grupa Działania powstało w lipcu 2015 r. i jest partnerstwem trójsektorowym w skład którego wchodzą podmioty sektora publicznego, społecznego, gospodarczego i mieszkańcy. ŚGD jest największą z 12 lokalnych grup działania w województwie zachodniopomorskim i jedną z największych w Polsce. Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2014 – 2020, która została złożona w konkursie ogłoszonym przez Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego uzyskała 98% możliwych do zdobycia punktów i dzięki temu zajęła 1 miejsce ex aequo z Darłowską Lokalną Grupą Rybacką. Pozwoliło to pozyskać 15 000 000 złotych, które zostaną teraz przeznaczone na lokalne inicjatywy, nowe miejsca pracy, rozwój gospodarczy, inwestycje w infrastrukturę turystyczną i rekreacyjną na terenie gmin wchodzących w skład Stowarzyszenia ŚGD.

- Jaki obszar dotyczy wspomnianej strategii?

- Obszar ten, to aż 15 jednostek samorządu terytorialnego – Gmina Będzino, Gmina Biesiekierz, Gmina Bobolice, Miasto Darłowo, Gmina Darłowo, Gmina Malechowo, Gmina Manowo, Gmina Mielno, Gmina Polanów, Gmina Postomino, Gmina Sianów, Miasto Sławno, Gmina Sławno, Gmina Świeszyno, Gmina Tychowo. Liczba mieszkańców objętych strategią wynosi 130 853 osoby. Lokalna Grupa Działania w ramach przyznanych środków będzie ogłaszać konkursy o dofinasowanie w ramach następujących przedsięwzięć: Zakładanie działalności gospodarczej, Rozwój przedsiębiorstw, Infrastruktura turystyczna i rekreacyjna, Działania informacyjne i promocyjne oraz Wydarzenia aktywizacyjne i integracyjne. W poprzedniej perspektywie finansowej w ramach pilotażowego programu Leader + w latach 2006 - 2008 oraz w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 – 2013 działaliśmy jako fundacja na obszarze 11 gmin (Gmina Będzino, Gmina Biały Bór, Gmina Biesiekierz, Gmina Bobolice, Gmina Malechowo, Gmina Manowo, Gmina Mielno, Gmina Polanów, Gmina Sianów, Gmina Świeszyno, Gmina Tychowo), ale wymogi nowego programu narzuciły konieczność aplikowania o środki na rozwój obszarów wiejskich w nowej formie prawnej – jako stowarzyszenie. Poprzednio zrealizowaliśmy Lokalną Strategię Rozwoju w okresie 2007 – 2013 na poziomie 92%. Teraz kontynuujemy tą działalność stojąc przed nowymi wyzwaniami jakie stwarza Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

lgd

- Jakie projekty były przez Grupę realizowane do tej pory i kto z nich korzystał?

- W ramach programu Leader 2007-2013 LGD podpisała umowę o sposobie i warunkach realizacji lokalnej strategii rozwoju z Samorządem Województwa Zachodniopomorskiego na kwotę 12 289 032,00 zł. W roku 2013 w trybie dodatkowego konkursu pozyskała 5,5 mln zł na realizację zadań, których celem był rozwój oferty aktywnego wypoczynku dla dzieci i młodzieży. W ramach dotychczasowych działań dzięki trójsektorowej współpracy powstało m.in. 25 obiektów infrastruktury turystycznej, zrealizowano 5 projektów polegających na poprawie estetyki miejscowości, zagospodarowaniu przestrzeni publicznej, wydano 5 publikacji promocyjno-informacyjnych o obszarze LGD, powstał 1 obiekt eksponujący dziedzictwo historyczne, zrealizowano 5 operacji polegających na rozwoju przedsiębiorczości i tworzeniu pozarolniczych miejsc pracy, na terenie 11 gmin objętych LSR Fundacji ŚGD zrealizowano 60 operacji polegających na rozbudowie i poprawie stanu infrastruktury kulturalnej, sportowej i rekreacyjnej, na obszarze LSR wybudowano, utworzono, przebudowano, zmodernizowano, wyremontowano, doposażono 10 miejsc wypoczynku dla najmłodszych, zrealizowano 16 przedsięwzięć edukacyjnych, kulturowych, rekreacyjnych i sportowych mających na celu aktywizację mieszkańców.
Projekty były realizowane zarówno przez jednostki sektora finansów publicznych, stowarzyszenia, parafię, jak i osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (z zakresu rozwoju mikroprzedsiębiorstw).

- Czy organizacje pozarządowe na terenie powiatu koszalińskiego są prężne? Aplikują w konkursach, współpracują z Państwem?

- Tak, organizacje pozarządowe chętnie aplikują o środki w konkursach oraz angażują się we wszystkie działania inicjowane przez LGD, biorą udział m.in. w wydarzeniach edukacyjnych, kulturalnych, rekreacyjnych i sportowych mających na celu aktywizację mieszkańców. Jednak należałoby zwrócić uwagę na problem finansowania projektów. Zasada refundacji poniesionych kosztów projektu stwarza pewne bariery w aplikowaniu o środki, ponieważ wymaga posiadania własnych zasobów finansowych.

- Na jakich obszarach i gdzie dostrzegają Państwo największą aktywność, a gdzie jest jej najnmniej?

- Na obszarze SŚGD występuje wysoki poziom aktywności organizacji pozarządowych. Na terenie wszystkich gmin członkowskich występują stowarzyszenia i fundacje, prowadzące szeroki zakres działań społecznych i charytatywnych. Najwięcej organizacji pozarządowych posiada siedzibę na terenie gminy Sianów, miasta Sławno i gminy Mielno (łącznie prawie 1/3 wszystkich NGO na obszarze SŚGD). Najmniej tego typu podmiotów posiada siedzibę w gminie Tychowo, Będzino i Bobolice.

- Czy daje sie zauwazyć że dzięki wsparciu w postaci grantów nasze wśie, czy małe miejscowości zyskują. Zmieniają się na lepsze?

- Naturalnie. Większość inicjatyw lokalnych nie byłoby możliwych bez wsparcia środków unijnych. Wystarczy przejechać przez kilka miejscowości aby dostrzec tablice informacyjne przy inwestycjach zrealizowanych przy wsparciu środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich i innych funduszy unijnych. Na przestrzeni ostatnich lat odbyło się również mnóstwo projektów aktywizujących lokalną społeczność, m.in imprezy kulturalne, warsztaty artystyczne, lokalne wydarzenia celebrujące różnego rodzaju tradycje specyficzne dla naszego obszaru. Dzięki temu nasz obszar się rozwija i staje się bardziej atrakcyjny zarówno z punktu widzenia mieszkańców, ale także turystycznie i gospodarczo.

Rozmawiał: Tomasz Wojciechowski

Więcej o ŚGD: http://stowarzyszeniesgd.pl/

Dodaj Temat

 

 

PRAXISreklamalogo

 

reklamamchecinski1

 

 DB MACIEJ TYSZKA baner

 

 

PokaLogo promocja torba

 

 

 

 
 
 
 
MAPA STRON I II
stat4u